REFERATE GENERALE

 1. Daniela Cernea, Carmen Mocanu - Anestezia locală în oftlmologie.
 2. D. Călugăru, M. Căluqăru - Hipertensiunea intrao-culară şi glaucomul indus steroidic.
 3. D. Călugăru, M. Călugăru - Terapia cu bimatoprost în glaucom.
 4. Mihaela Maria Nicolaescu - Amauroza fugace.
 5. Ileana Seghiescu, Daniela Şelaru - Tendinţe actuale în keratoplastie.
 6. Andreea Mădălina Craiu - Vitreoretinopatia prolife-rantă - prieten sau duşman?
 7. Ileana Cristea - Complicaţiile rupturii capsulei pos-terioare.

CAZURI CLINICE

 1. Cristina Vlăduţiu, Bianca Szabo, Simona Sevan - Valoarea diagnosticului imagisticîn oftalmopediatrie.
 2. M. Zemba, B. Cucu, L. David, Alina Stinghe, Gabriel Furedi, Viorica Halmaci, Veronica Enache, Monica Lăcuşteanu - Diplopie prin tumoră glomică.
 3. Karin Horvath, Fiorina Flutur, 0. Popescu - Endoftalmită sau TASS? - caz clinic.
 4. Diana Grigoriu, G. Anghel - DMLV pseudotumorală - caz clinic.
 5. I. Bivolaru, Daniela Şelaru, Ileana Serghiescu - Melanocitoza oculară congenital şi întârziere în dez-voltarea psihointelectuală - o altă asociere?
 6. G. Anghel, Monica Pandelescu, Cristina Muraru - Scleromalacia perforans. Poliartrita reumatoidă - caz clinic.
 7. Cătălina Corbu, Raluca lancu, Mihaela Constants, Bogdan Malis, Sergiu Malis, Ion Tozlovanu - Cataracta cerulea congenitală - caz clinic.
 8. Alina Stinghe - Caz clinic de telangiectazie juxtafoveala tip IIA asociat cu neovascularizaţie sub-retiniană.

STUDII CLINICE

 1. Adriana Neckel, M. Munteanu - Diabetul şi sarcina.
 2. Daniela Cernea, Aurelia Răsuceanu, Florica Birjovanu, Cristina Berteanu - Retinopatia din pancreatita acută severă.
 3. Diana Melinte, C. Stefan - Complianţa şi ignoranţa în glaucom la pacienţii romani.

GENERAL REPORTS

 1. Daniela Cernea, Carmen Mocanu - Local anesthesia in ophthalmology.
 2. D. Calugaru, M. Calugaru - Steroid induced ocular hypertension and glaucoma.
 3. D. Calugaru, M. Calugaru - Bimatoprost therapy in glaucoma.
 4. Mihaela Maria Nicolaescu - Amaurosis fugax.
 5. Ileana Seghiescu, Daniela Selaru - Actualities in keratoplasty.
 6. Andreea Madalina Craiu - Proliferative retinophaty, Friend or foe?
 7. Ileana Cristea - Complications of posterior capsule tear.

CLINICAL CASES

 1. Cristina Vladutiu, Bianca Szabo, Simona Sevan - The value of imagistic diagnosis in ophthalmope-diatry.
 2. M. Zemba, B. Cucu, L. David, Alina Stinghe, Gabriel Furedi, Viorica Halmaci, Veronica Enache, Monica Lacusteanu - Glomic tumor with diplopia.
 3. Karin Horvath, Fiorina Flutur, 0. Popescu - Endophthalmitis or TASS - case report.
 4. Diana Grigoriu, G. Anghel - Pseudotumoral ARMD - case report.
 5. I. Bivolaru, Daniela Selaru, Ileana Serghiescu - Ocular melanocytosis and delayed psihic development - other association?
 6. G. Anghel, Monica Pandelescu, Cristina Muraru - Scleromalacia perforans. Rheumatoid arthritis - case report.
 7. Catalina Corbu, Raluca lancu, Mihaela Constants, Bogdan Malis, Sergiu Malis, Ion Tozlovanu - Congenital cerulean cataract - case report.
 8. Alina Stinghe - Type IIA. Juxtafoveal Telangiectasis Associated with Subretinal Neovascularisation.

CLINICAL STUDIES

 1. Adriana Neckel, M. Munteanu - Diabetus mellitus and pregnacy.
 2. Daniela Cernea, Aurelia Rasuceanu, Florica Birjovanu, Cristina Berteanu - Retinopathy in severe acute pancreatitis.
 3. Diana Melinte, C. Stefan - Compliance and ignorance in glaucoma in romanian patients.

ANESTEZIA LOCALA ÎN CHIRURGIA OCULARA

DANIELACERNEA, CARMEN MOCANU - UMF CRAIOVA

REZUMAT

Chirurgia oculară prezintă o serie de particularităţi: anestezia locală în oftalmologie continuă să fie cea mai utilizată şi comportă o anestezie topică cor-neoconjunctivală la care se adaugă anestezia prin infiltrapi locale sau regionale. Anestezia utilizată In oftalmologie este cunoscută sub denumirea de anestezie locoregională, deoarece cele două forme de anestezie pot fi asociate. In lucrarea prezentată se insistă asupra tipurilor şi metodelor de anestezie locală utilizată In oftalmologie şi asupra indicaţiilor şi beneficiilor acestor metode. De asemenea sunt prezentate incidentele şi complicapilor anesteziei locale In oftalmologie.

CUVINTE CHEIE:

SUMMARY

Ocular surgery presents some particularities: local anesthesia continues to be the most utilized and it consists in topical corneo-conjunctival anesthesia and local or regional infiltrative anesthesia.

The term of locoregional anesthesia is utilized in ophthalmology, for the reason that the two forms of anesthesia could be associated. In this paper, the authors insist on different types and methods of anesthesia utilized in ophthalmology and on indications and benefits of each method.

There are also presented the incidents and complications of local anesthesia in ophthalmology.

KEYWORDS:


HIPERTENSIUNE OCULARĂ SI GLAUCOM INDUSE STEROIDIC

D. CĂLUGĂRU, M. CĂLUGĂRU

REZUMAT

Hipertensiunea oculară şi glaucomul induse streroidic reprezintă modificări iatrogene de origine farmacogenă. Ele sunt determinate In principal de steroizii exogeni administrap topic ocular,periocular,intravitrean şi sistemic. Creşterea pre-siunii oculare este cauzată de modificările structurale ale trabeculului precum şi de obstrucţia căilorde scurgere ale umorului apos In porţiuneajuxtacanaliculară a trabeculului. Deşi în majoritatea cazurilor presiunea oculară coboară spontan la nivelele bazale după ce terapia steroidică este stopată,au fost raportate leziuni progresive ale nervului optic şi defecte glaucomatoase de câmp vizual.

Tratamentul hipertensiunii oculare şi a glaucomului induse steroidic este similar tratamentului hipertensiunii oculare şi glaucomului primarcu unghi deschis.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Steroid induced ocular hypertension and glaucoma represent iatrogenic changes of pharmakogenic nature. They are mainly due to exogenous steroids following ocular, periocular, intravitreal and systemic administration. Elevated ocular pressure is brought about by structural trabecular changes as well as obstruction of the outflow ways of the aqueous humor localized within the trabecular juxta-canalicular area. Although mostly raised ocular pressure spontaneously descends to basal values after ceasing the steroid therapyprogressive optic nerve damages and glaucomatous visual field defects may occur.

Therapy of steroid induced ocular hypertension and glaucoma is similar o that of ocular hypertension and primary open-angle glaucoma.

KEYWORDS:


TERAPIA CU BIMATOPROST ÎN GLAUCOM

D. CĂLUGĂRU, M. CĂLUGĂRU

REZUMAT

Bimatoprostul este o lipidă neutrală,o amidă de acid gras,activă farmaco-logic atât în forma sa paternală de amidă cât şi prin produsul său de hidroliză (acidul gras de bimatoprost). Asigură o siguranţă şi eficacitate pe termen lung. Eficienţa sa hipotensivă oculară este semnificativ superioară timololului şi latanoprostului. Reducerile medii ale tensiunii oculare precum şi procentajele de atingere şi menpnere a tensiunilor oculare ţintăjoase sunt mai man faţă de travo-prost. Hiperemia conjunctivală produsă de bimatoprost este semnificativ mai mare faţă de timolol,latanoprost şi travoprost;ea este însă bine tolerată şi blândă în severitate. Prostamida bimatoprost scade tensiunea oculară semnificativ şi clinic relevant la pacienţii care n-au răspuns la latanoprost motiv pentru care poate fi utilă ca terapie aditivă sau de substituţie la pacienţii ce primesc deja doză maximal tolerată de latanoprost.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Bimatoprost is a neutral lipid, a fatty acid amide that pharmacologically acts in both its paternal amide form and through its hydrolysis product (active free fatty acid of bimatoprost). Hypotensive ocular efficacy of bimatoprost is significantly superior to that of timolol and latanoprost. Mean ocular pressure decreases as well as percentages of reaching and sustaining the low targeting ocular pressures are higher comparing with travoprost. Conjunctiva! hyperemia produced by bimatoprost is statistically greater than that caused by timolol, latanoprost and travo-prost;nevertheless it is well tolerated and mild in severity. Bimatoprost prostamide lowers ocular tension significantly and clinically relevant in patients uncontrolled with latanoprost; that is why bimatoprost can be used as additive or replacement therapy in patients who already receive maximal tolerated dose of latanoprost.

KEYWORDS:


AMAUROZA FUGACE

MIHAELA MARIA NICOLAESCU
SECTIA CLINICA DE OFTALMOLOGIE-SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL

REZUMAT

Amauroza fugace este expresia subiectiva a unei opriri tranzitorii, de scur-ta durata, a circulatiei retiniene. In functie de mecanism, Wray a clasificat amauroza fugace in patru tipuri: embolic, hemodinamic, vasospastic si idiopatic. Este un simptom important deoarece amauroza fugace poate anunta pierderea definitiva a vederii, un infarct cerebral sau chiar si deces, de cauza vasculara.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Amaurosis fugax is the subjective phenomenon caused by a transient and temporary ceasing of the retinal blood flow. Wray classified amaurosis fugax in four types, according to the mechanisms involved: embolic, hypoperfusion, angiospasm and idiopathic. Amaurosis fugax is an important symptom because it can announce the definite visual loss, an cerebral infaction or even death caused by vascular causes.

KEYWORDS:


TENDINTE ACTUALE IN KERATOPLASTIE

DR. ILEANASERGHIESCU, DR. DANIELA SELARU
SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL "CAROL DAVILA"- BUCURESTI

REZUMAT

Lucrarea prezinta variantele de keratoplastie utilizate in prezent la nivel mondial, indicatii si limite ale fiecarei proceduri, precum si tratamentul postopera-tor, inclusiv terapii imunomodulatorii, unele aflate inca in stadiu experimental, disponibile in centre selectionate.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The article presents current keratoplasty options available worldwide, indications and limits for each type of surgical procedure, as well as postoperative treatment, including immunomodulation therapies, some of whom are still in an experimental stage, available for use in selected clinics.

KEYWORDS:


VITREORETINOPATIA PROLIFERANTĂ 
- PRIETEN SAU DUSMAN ?! -

ANDREEA-MADALINACRAIU, MEDIC REZIDENTAN IV, SCUMC

REZUMAT

Vitreoretinopatia proliferanta (VHP) se refera la migrarea si proliferarea celulelorin spatial subretinian, cavitatea vitreeana, pe si sub suprafata retiniana.

Productia ulterioana de colagen si contractia celular-mediata a mem-branelor colagenice duce la decolare de retina si pierderea vederii. Desi progre-sele in tehnicile si echipamentele chirurgicale au imbunatatit rata de succes a inter-ventiei chirurgicale pentru decolare de retina, recurentele datorate reproliferarii nu sunt rare si raman prima cauza de esec a interventiei chirurgicale pentru reatasarea retinei.

CUVINTE-CHEIE:

ABSTRACT

Proliferative Vitreoretinopathy (PVR) refers to the migration and proliferation of cells into the subretinal space, vitreous cavity, and onto the retinal surface and undersurface. Subsequent collagen production and cell-mediated contraction of the collagenous scar leads to retinal detachment and loss of vision.

Although refinements in surgical techniques and equipment have improved the success rate of surgery to repair retinal detachment in recent years, recurrence due to reproliferation is not uncommon and remains the leading cause of failure of retinal reattachment surgery.

KEYWORDS:


COMPLICATIILE RUPTURII CAPSULEI POSTERIOARE

DR. ILEANACRISTEA
SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL "CAROL DAVILA" - BUCURESTI
SECTIACLINICADE OFTALMOLOGIE

REZUMAT

Ruptura capsulei posterioare este complicatia intra-operatorie ce apare de-a lungul carierei oricarui chirurg oftalmolog. In cazul in care acest incident este rezolvat corect chirurgul va putea sa finalizeze operatia cu implantarea unui cristal-in de camera posterioara (IOL-CP). Managementul corect al complicatiilor (si implicit al rupturii capsulei posterioare) depinde in mare masura de capacitatea chirurgului de a-si pastra calmul intra-operator. In cele ce urmeaza vom incerca sa trasam o serie de linii directoare in cazul rupturii capsule posterioare precum si complicatiile imediate si tardive ce deriva din acest incident.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Posterior capsule tears occur in every cataract surgeon's practice. If the tear is properly managed, however, the surgeon will likely be able to complete the procedure and place a posterior chamber intra-ocular lens (PCIOL). Proper complication management, including a posterior capsule tear, depends first on the surgeon's ability to maintain composure and operating room decorum. In the following we will try to show some guidelines for proper management of the posterior capsule tears and the immediate and long term complications that can derive from this incident.

KEYWORDS:


VALOAREA DIAGNOSTICULUI IMAGISTIC ÎN OFTALMOPEDIATRIE

Prof. Dr. Cristina Vlăduţiu, Conf. Dr. Bianca Szabo, Dr. Simona Sevan Clinica Oftalmologică UMF luliu Haţieganu Cluj - Napoca

REZUMAT

Lucrarea îşi propune sublinierea importanţei examenului imagistic In sta-bilirea diagnosticului corect şi a atitudinii terapeutice într-un caz de traumatism orbitarla un copilde 4 ani. Copilul a suferit un traumatism In regiunea orbitară sol-dat cu retenponarea In orbită(vârful orbitei) a unui fragment dintr-un creion.

Tomografia computerizată a evidenpat prezenţa corpului strain In orbită Jar reconstrucpa tridimensională prin programul MIMICS a permis vizualizarea cupre-cizie a situapei şi a traiectului corpului strain şi prin aceasta alegerea tehnicii oper-atorii optimale. Ulterior RMN orbitar a permis vizualizarea muşchilor oculomotori şi excluderea unei leziuni musculare permiţând stabilirea unui diagnostic strabologic corect şi ca urmare alegerea unei modalităppotrivite de corectare a deviapei stra-bice.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The paper underlines the importance of the imagistic examination in the diagnosis and the therapeutical orientation in an orbital injury in a four year old child. The orbital injury ends with a foreign body (fragment of a pencil) in the orbit.

The situation and the orientation of the foreign body was reveled by the computer tomography and the MIMICS program. Afterwards, the MR! exam ruled out a muscular injury and permitted a correct strabological diagnose and a correct strabismus surgery

KEYWORDS:


DIPLOPIE PRIN TUMORA GLOMICA - CAZ CLINIC

M. ZEMBA*, B. CUCU*, L. DAVID**, ALINASTINGHE*, GABRIEL FUREDI*, VIORICA HALMACI*, VERONICA ENACHE* , MONICA LACUSTEANU*
SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA" BUCURESTI 
*SECTIA CLINICA DE OFTALMOLOGIE
 **SECTIA CLINICA DE ORL

REZUMAT

Lucrarea prezinta cazul unei paciente de 46 ani ce se prezinta la medicul oftalmolog pentru dublarea vederii la privirea in dreapta. Din anamneza rezulta ca pacienta a fost investigata de mai multe oh in anii precedent! pentru cefalee, scaderea progresiva a auzuluipe partea dreapta, cat si a unei disfonii, fara nici un rezultat. Examenele clinice si paraclinice au putut evidentia cauza care a dus la aceste manifestari - tumora glomica la nivelul urechii medii. Particularitatea cazu-lui - consta in aparitia de simptome oculare cauzate de o afectiune cu localizare non-oculara posibil amenintatoare de viata in conditiile in care alte simptome aparute anterior nu au condus la elucidarea diagnosticului.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

This paper highlights the case of a 46 year old female patient who seeks ophthalmic medical advice for her complaint about double vision on right gaze. Patient's medical history reveals several symptoms like headaches, progressive hearing loss on right side and dysphonia for which all investigations proved irrelevant. Thourough clinical examination, lab exams and imaging techniques revealed the cause for this symptoms i.e. glomic tumour with middle ear extention. We find this case to be exceptional as ocular symptoms led to the diagnose of a non-ocular serious, possible life threatening condition, bearing in mind that previously occured non-ocular symptoms couldn't elucidate the cause.

KEYWORDS:


ENDOFTALMITA SAU TASS - CAZ CLINIC

KARIN HORVATH*, PETER VAMOSI*, FLORINA VULTUR**, O. POPESCU**
*SZENT ROKUS HOSPITAL, BUDAPESTA- UNGARIA
**CLINICA DE OFTALMOLOGIE TG-MUREŞ
ADRESA DE CORESPONDENŢĂ: CONF. DR. KARIN HORVATH
CLINICADE OFTALMOLOGIE TG-MUREŞ, STR. MARTON ARON, NR. 26

TEL/FAX 0265262288; EMAIL: KUHORVATH@GMAIL.COM

REZUMAT

Se prezintă cazul unei paciente de 65 de ani, cu antecedente de endof-talmită la un ochi după aspiraţia cortexului rezidual postextracţie extracapsulară a cristalinului. Pacienta se internează pentru operaţie de cataractă la cel de-al doilea ochi. După intervenţia chirurgicală apar o serie de semne şi simptome la nivelul segmentului anterior al globului ocular care pledează pentru endoftalmită sau sin-drom toxic de segment anterior (TASS). Sub tratament specific evolupa a fost favorabilă.

CUVINTE CHEIE:

 1. ' Chirurgia cataractei

 2. ' Endoftalmită

 3. ' Sindrom toxic de segment anterior (TASS)

ABSTRACT

We present the case of a 65 years old female with a history of endoph-thalmitis after rezidual cortex aspiration postextracapsular cataract extraction. The patient was admitted for cataract surgery on the other eye. After phacoemulsifica-tion she developed a series of signs and symptoms on the anterior eye segment which plead for the diagnosis of endophthalmitis or toxic anterior segment syndrome (TASS). Under specific therapy the evolution has been favorable.

KEYWORDS:


DMLV - FORMA PSEUDOTUMORALA

DR. DIANA GRIGORIU, DR. ANGHEL GHEORGHE CLINICADE OFTALMOLOGIE, SCUMC - BUCUREŞTI

REZUMAT

Se prezintă cazul unui pacient de 76 de ani, cunoscut cu cancer de colon operat şi zone de metaplazie de grad înalt postoperator, care vine In clinică pen-tru scăderea acuităţii vizuale laAO (la OS marcată şi progresivă) şi prezenţa unui scotom absolut in hemicâmpul superior stâng. La examenul fundului de ochi stâng se constata o zona cu aspect pseudotumoral şi se ridică întrebarea dacă aceasta este o metastază de la cancerul de colon sau o formă de DMLVpseudotumorală.

în urma multiple/or investigaţii se pune diagnosticul de DMLV forma pseudotumorală.

CUVINTE-CHEIE:

ABSTRACT

The authors present the case of a 76 year old man with excised colon carcinoma, who has remained with zones of high grade metaplasia even after the surgery and who came in our Clinic for declined vision in both eyes, progressive and more obvious in the left eye and the presence of an absolute scotoma in the upper hemi-field of the left eye. On fundoscopic exam, one can see a zone with pseudotumoral aspect and the diagnostic problem the team was confrunted with was to choose between a choroidal metastasis and a pseudotumoral ARMD.

After multiple investigations the patient is diagnosed with pseudotumoral ARMD.

KEYWORDS:


MELANOCITOZA OCULARA CONGENITALĂ SI ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLAREĂ PSIHOINTELECTUALA - O ALTĂ ASOCIERE?!

DR. IVAN BIVOLARU, DR.DANIELASELARU, DR.ILEANASERGHIESCU
CLINICADE OFTALMOLOGIE, SCUMC -BUCURESTI
ADRESA PENTRU CORESPONDENTA: BVLRJOHN@YAHOO.COM

REZUMAT

Melanocitoza oculara congenitala (MOC) este o hiperplazie melanocitara extrem de rara (0.038% in populatia alba), care afecteaza tesuturile subconjuncti-vale + episclera si sclera. Epiteliul conjunctiva! nu este afectat, spre deosebire de melanoza conjunctiva/a. Pigmentarea este de o tenta gri albastruie, nu poate fi deplasata odata cu conjunctiva de pe planurile subiacente (este profunda) = ele-mente esentiale de diagnostic diferential. MOC poate fi izolata sau in asociere cu pigmentare cutanata - forma ce poarta denumirea de melanocitoza oculodermala sau nevul Ota.

MOC poate asocia: hipercromie iriana, "iris mammillations", hipercromie a FO, melanom uveal (cel mai frecvent coroidian) si glaucom (10%)

In MOC s-au pus in evidenta melanocite si in creier, orbita, mucoasa bucala, timpan.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Congenital ocular melanocytosis (COM) is an extremely rare melanocytic hyperplasia (0.038% in Caucasian population); it affects episclera and sclera. The conjunctiva/ epithelium is not affected, as opposed to conjunctiva/ melanosis. The pigmentation is grayish-blue and its consistency with the underlying tissues as the conjunctiva moves (deep pigmentation) is an essential diagnostic clue.

COM may be isolated or associated with facial pigmentation, in the area innervated by the trigeminal nerve - known as oculodermal melanocytosis or nevus of Ota. COM may associate the following findings: iris hypercromia, iris mammillations, fund us hypercromia, uveal melanoma (most frequent choroidal melanoma) and glaucoma (10%).

Melanocytes have been found in the brain, orbit, bucal mucosa in COM

KEYWORDS:


SCLEROMALACIE PERFORANS POLIARTRITA REUMATOIDA 
-CAZ CLINIC-

DR. ANGHELGHEORGHE, DR.MONICA PANDELESCU, DR.CRISTINA MURARU. CLINICADE OFTALMOLOGIE, SCUMC-BUCURESTI.

REZUMAT

Se prezinta cazul unei paciente in varsta de 73 ani care se adreseaza clinicii noastre pentru aparitia unei formatiuni pigmentate, elevate, situata in sectortemporal la nivelul OD si pentru scaderea acuitatii vizuale la AO, cat si senza-tie de corp strain, lacrimare, fotofobie, ochi rosu.

Examenul oftalmologic stabileste diagnosticul la OD: Scleromalacie per-forans; stafilom scleral temporal pe fondul unei boli inflamatorii cronice cu caracter invalidant, poliartrita reumatoida std.IV.

Scopul prezentarii acestui caz este reprezentat de raritatea acestui tip de manifestare oculara in cadrul poliartritei reumatoide in stadii tardive.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

The authors present the case of a 73- year-old patient who comes in our clinic because of the existence of a tumoral formation pigmented and elevated, situated in the temporal side of the right eye and because of decreasing of her visual acuity at both eyes, as well as foreign body eye sensation, tearing, light sensitivity, redness of the eye.

The ophthalmological examination establishes the diagnosis of the right eye: Scleromalacia perforans, scleral temporal nodule considering the chronic, systemic inflammatory invalidated disorder, rheumatoid arthritis fourth stage.

The purpose of this case presentation is represented by the rarity of this type of ocular manifestation presented in late stages of rheumatoid arthritis.

KEYWORDS:


CATARACTA CERULEA CONGENITALĂ - CAZ CLINIC

CONF DR. CĂTĂLINA CORBU1, DR. RALUCA IANCU1, DR. MIHAELA CONSTANTIN2, DR. BOGDANA MALIŞ1, DR. SERGIU MALIŞ1, DR. ION TOZLOVANU1
1
SPITALUL CLINIC DE URGENŢE OFTALMOLOGICE, BUCUREŞTI 
2
OFTACLINIC, BUCUREŞTI

REZUMAT

Prezentăm cazul unei paciente operate pentru cataractă cerulea, In urmă cu un an, ce a dezvoltat opacităţi capsulare posterioare albe-albăstrui similare cu cele din cataracta iniţială. Acest caz sugerează că mecanismul formării opacităţilor albe-albăstrui din cataracta cerulea a fost prezent şi la nivelul celulelor epiteliale cristaliniene, ce au dus la formarea opacităţilor capsulare posterioare.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

We present the case of a patient who was operated for cerulean cataract one year ago and who developed light-blue posterior capsule opacifications similar to that of the initial cataract. This case suggests that the mechanism of the light-blue color formation in the cerulean cataract was also present in the lens epithelial cells, forming the posterior capsule opacity.

KEYWORDS:


CAZ CLINIC DE TELEANGIECTAZIE JUXTAFOVEALĂ TIP IIA ASOCIAT CU NEOVASCULARIZATIE SUBRETINIANĂ

DR. ALINAL STINGHE
DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY SOUTHAMPTON GENERAL HOSPITAL

REZUMAT

Se prezinta un caz clinic de telangiectazie juxtafoveala bilaterala de tip IIA complicat cu neovascularizatie subretiniana la unul din ochi, la care tratamentul cu inhibitor de factor de crestere VEGF a rezultatin inactivarea celputin temporara a membranei neovasculare

ABSTRACT

This is a case report of a type IIA juxtafoveal telangiectasia complicated with secondary subretinal neovascularization in one eye and treated with VEGF inhibitor that succeeded in at least temporary inactivating the neovascular membrane.


DIABETUL SI SARCINA

ADRIANA NECKELL, M. MUNTEANU, CLINICA DE OFTALMOLOGIE TIMISOARA

REZUMAT

Obiectiv: Evaluarea modificarilor retinopatiei diabetice pe parcursul sarcinii.

Material si Metoda: Studiu retrospectivprivind 16 paciente cu sarcina, dia-bet zaharat tip 1 si modificari retiniene variabile, premergatoare sarcinii: fara mo-dificari retiniene (5 cazuri), retinopatie diabetica minima (7 cazuri), retinopatie dia-betica severa (3 cazuri), retinopatie diabetica proliferativa cu panfotocoagulare premergatoare sarcinii (1 caz). Pacientele au fost examinate inainte, pe timpul sarcinii, cat si 6 luni post-partum. Cazurile au fost investigate clinic general si ocular complet.

Rezultate: Pacientele fara modificari retiniene nu au fost influentate de sarcina; cazurile cu modificari minime au prezentat o agravare a retinopatiei diabetice, cu ameliorare post-partum in 3 din cele 7 cazuri; retinopatia diabetica severa a suferit o agravare a simptomatologiei la 1 caz din cele 3 cazuri; retinopatia diabetica proliferativa cu panfotocoagulare premargatoare sarcinii nu a semnalat modificari semnificative pe parcursul sarcinii.

Concluzii: Sarcina reprezinta un factor de rise in evolutia modificarilor retiniene. Se recomanda monitorizarea modificarilor retiniene, si monitorizarea pacientelor pe parcursul sarcinii.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT

Objective: The evaluation of diabetic retinopathy during pregnancy.

Material and Methods: Retrospective study regarding 16 pregnant patients, with type 1 diabetes mellitus and variable retinal changes before the pregnancy: without retinal changes (5 cases), minimal diabetic retinopathy (7 cases), severe diabetic retinopathy (3 cases), proliferative diabetic retinopathy with panphotoco-agulation before the pregnancy (1 case). The patients had a complete general and ocular in vestigation.

Results: The patients without retinal changes were not influenced by pregnancy; the patients with minimal changes presented an aggravation of the diabetic retinopathy, with an amelioration post-partum in 3 from the 7 cases; the patients with severe diabetic retinopathy suffered an aggravation in 1 from the 3 cases; the patients with proliferative diabetic retinopathy with panphotocoagulation before the pregnancy did not present any important changes during pregnancy.

Conclusions: The pregnancy represents a risk factor in the evolution of retinal changes in diabetic patients. The monitoring of the retinal changes and of the patients during the pregnancy is strongly recommended.

KEYWORDS:


RETINOPATIA DIN PANCREATITA ACUTĂ SEVERA

DANIELA CERNEA*, AURELIA RĂSCEANU**, FLORICA BÂRJOVEANU***, CRISTINA BERTEANU
*CLINICA ANESTEZIE Şl TERAPIE INTENSIVĂ UMF CRAIOVA; 
**SECŢIA ATI SPITALUL MILITAR CRAIOVA; 
***SECŢIA OFTALMOLOGIE SPITALUL MILITAR CRAIOVA, 
****CLINICA ATI, SPITALUL CLINIC "BAGDAZAR ARSENI", BUCUREŞTI
ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ:
CONF. UNIV. DR. DANIELA CERNEA, DISCIPLINAATI, UMF CRAIOVA, STR. PETRU RAREŞ 2,
200234, CRAIOVA; TEL. 0722629696, MAIL: DANIELA.CERNEA@GMAIL.COM

REZUMAT

Examenul retinei la 20 pacienţi cu pancreatită acută severă a constatat hemoragii intra şi preretiniene asociate cu exsudate vătoase determinate de microinfarcte retiniene şi ale nervului optic, asemănătoare retinopatiei traumatice Purtscher. Acest aspect al fundului de ochi arată un prognostic grav cu instalarea sindromului de insuficienţă organică multiplă. Afecp'unea a evoluat cu predomi-nenţă la sexul masculin, la vârste relativ tinere, între 36-56 ani. h 2 observapi, cu şoc septic şi aparipa retinopatiei hemoragice acute In primele 24 ore de la internare, decesul a survenit In primele zile; In 3 obsevapi, cu şoc septic, evolupa a fost deasemeni letală în primele săptămâni.

In 9 observapi cu sepsis sever, examenul retinei a arătat exsudate local-izate perivascular şi obstrucpi vasculare care au evoluat ulterior cu atrofie optică parţială; In 6 observapi cu sepsis moderat, nu s-au constatat modificări retiniene. Examenul oftalmoscopic In pancreatita acută severă se impune a fi efectuat In primele 24 ore, pentru a se putea aprecia prognosticul şi evolupa bolii.

CUVINTE CHEIE:

SUMMARY

Retina examination performed in patients with severe acute pancreatitis showed intra and peri-retinal hemorrhages. They were associated with cottonwool exsudates induced by micro-infarction of the retina and the optic nerve similary to the Purtscher retinopathy This feature of the retina examination indicates a severe outcome due to the multiple organ failure syndromes. This condition mainly developed in young male patients between 36 and 56 years of age. In 2 patients with septic shock, acute hemorrhagic retinopathy was identified within the first 24 hours and the patients died after a few days, while for other 3 patients with septic shock the outcome was also death after a few weeks.

For 9 patients with severe sepsis, examination of retina showed perivascular exudates and vascular occlusion subsequently leading to partial optic atrophy; examination of other 6 mild sepsis patients did not show any retinal abnormalities. Ophthalmoscopy performed within the first 24 hours for patients with severe acute pancreatitis is a predictor of disease evolution and outcome.

KEY WORDS:


COMPLIANTA SI IGNORANTA ÎN GLAUCOM LA PACIENTII ROMÂNI

DIANA MELINTE DUMITRICA, CORNEL STEFAN

SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR CENTRAL "DR CAROL DAVILA"

ADRESA CONTACT: DIANAMELINTE_17@YAHOO.COM

REZUMAT

Complianta pacientului glaucomatos la terapie are o importanta covarsi-toare asupra rezultatelor pe termen lung a conservarii vederii si calitatii vietii. Necunoasterea si neintelegerea implicatiilor reale ale bolii, terapiei si importanta acesteia este prezenta in randul pacientilor glaucomatosi. Ne propunem sa identi-ficam si sa analizam aceste aspecte pe un lot de pacienti glaucomatosi in conditi-ile socio-economice din Romania.

ABSTRACT

The compliance to treatment of glaucoma patient has a big importance on the long term vision preservation, as well as on the quality of life of our patients.

Unknowing and misunderstanding of disease real implications and the importance of the treatment are present in out every day practice in our patients. We want to identify and analyze these aspects in a glaucoma group of Romanian patients, knowing the implications of socio-economic aspects.