18. FDT VS. PERIMETRIA STATICĂ AUTOMATĂ LA VOLUNTARI SĂNĂTOŞI

CHISELIŢĂ D, MARCU CRENGUŢA IOANA, DANIELESCU C, NIŢU MIRUNA MIHAELA
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" IAŞI

REZUMAT
SCOPUL LUCRĂRII
Evaluarea frecvenţei deficitelor de câmp vizual în perimetria în frecvenţă dublată (frequency doubling technology - FDT) la voluntari sănătoşi şi studiul corelaţiilor între FDT şi perimetria statică automată (SAP).

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiu transversal ce a inclus 57 subiecţi (114 ochi) - voluntari sănătoşi la care s-a efectuat examenul câmpului vizual în FDT şi SAP (în aceeaşi zi, în mod randomizat). Am cercetat frecvenţa deficitelor perimetrice în cele 2 tehnici, corelaţia parametrilor cantitativi (MD, PSD) între cele 2 tehnici precum şi cu raportul C/D, valorile indicilor de siguranţă, durata testării. Subiecţii au fost chestionaţi privind preferinţa pentru un test sau altul.

REZULTATE
Frecvenţa deficitelor perimetrice a fost de 47,35% în FDT, faţă de 22,8% în SAP. Valorile MD sunt semnificativ mai mari în FDT faţă de SAP (MD FDT= -1.45 1.91, MD SITA= -0.77 1.58, p< 0.0001). De asemenea, valorile PSD sunt mai mari în FDT ( PSD FDT= 3.76 0.96, PSD SITA= 1.94 1.05 ), diferenţa fiind statistic semnificativă (p<0.002). Corelaţia între parametrii cantitativi obţinuţi prin cele 2 tehnici este redusă , atât în ceea ce priveşte MD (r = 0.369), cât şi PSD (r = 0.206). Corelaţia între valoarea PSD şi raportul C/D a fost extrem de slabă în ambele metode (deoarece subiecţii erau sănătoşi). Durata medie a unei testări în FDT (4 ' 29") este semnificativ mai scurtă decât în SITA (5'18") - p < 0.00001. Indicii de siguranţă (pierderea fixaţiei, erorile fals negative şi fals pozitive) sunt semnificativ ameliorate în FDT faţă de SAP, iar 3/4 din subiecţi au declarat că preferă să fie testaţi în FDT.

CONCLUZII
La subiecţii normali frecvenţa deficitelor perimetrice în FDT este mai mare decât în SAP. Există o corelaţie slabă a parametrilor cantitativi (MD,PSD) între FDT şi SAP; de asemenea corelaţia este redusă între parametrii cantitativi şi raportul C/D.
Prezenţa unor indici de siguranţă mai buni, timpul mai mic de testare şi complianţa mai bună a pacientului la test pledează pentru utilizarea FDT în screeningul pentru glaucom.

CUVINTE CHEIE:

ABSTRACT
PURPOSE
To assess the frequency of visual field defects in frequency doubling technology (FDT) perimetry performed in healthy volunteers and the correlations between FDT and standard automated perimetry (SAP).

METHOD
A transversal study that included 57 healthy volunteers who were subject to visual field testing in both FDT and SAP (randomly effectuated in the same day). The studied parameters were: the frequency of visual field defects in the two techniques, the correlation of the quantitative parameters (MD, PSD) with the C/D ratio and also between techniques, the test reliability and the test duration. The subjects have been questioned about their preference for one
test or another.

RESULTS
The frequency of visual field defects was 47.35% in FDT and 22.8% in SAP. The MD values were significantly higher in FDT (MD FDT= -1.45 1.91, MD SITA= -0.77 1.58, p< 0.0001). Also the PSD values were higher in FDT (PSD FDT= 3.76 0.96, PSD SITA= 1.94 1.05). The correlation of quantitative parameters between the two techniques was low (r = 0.369 for MD and 0.206 for PSD). The correlation between the PSD value and the C/D ratio was extremely weak in both methods (because the subjects were healthy). The mean duration of a FDT test (4 ' 29") was signifficantly lower than that of a SITA test (5'18") - p < 0.00001. The reliability indices (fixation losses, fals negative and false positive errors) were signifficantly better in FDT, and 3/4 of subjects declared that they preferred the FDT test.

CONCLUSIONS
In normal subjects the frequency of visual field defects was greater in FDT than in SAP. There was a low correlation of quantitative parameters (MD, PSD) between SAP and FDT, and also with the C/D ratio. Better reliability indices, shorter test duration and better patient compliance are arguments for using FDT as a screening test for glaucoma.

KEYWORDS: